Regulamin Konkursu

14 kwietnia 2021

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Konkurs – oznacza konkurs o nazwie „KONKURS SOCIAL MEDIA”, którego zasady opisuje niniejszy Regulamin.

Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

Nagroda x3 –  nagroda w postaci miesięcznego planu żywieniowego u dietetyk Darii Szefer 

Czas Trwania Konkursu – oznacza okres od dnia 17.04.2021r., godz. 13:00:00 (CET – Czas Środkowoeuropejski) do dnia 23.04.2021r. godz. 23:59:59 (CET).

Dzień Konkursu, Dzień Konkursowy – oznacza każdy dzień w Czasie Trwania Konkursu od godz. 0:00:00 (CET) do godz. 23:59:59 (CET).

Zgłoszenie Konkursowe, Zgłoszenie – oznacza krótką wiadomość tekstową w komentarzu pod postem konkursowym na wybranych kanałami social media ( Facebook, Instagram)

Uczestnik – to każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, która dokonując Zgłoszenia, wyraża tym samym chęć udziału w konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Laureat – to Uczestnik, któremu została przyznana nagroda zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Zwycięzca – oznacza Laureata, który potwierdził swoje prawo do nagrody.

Produkty Promocyjne – oznaczają produkty umieszczone na plakatach konkursowych.

Zadanie konkursowe  – komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe

Strona Konkursowa, Strona WWW – strona internetowa pod adresem www.klarma.pl, na której opisane są zasady Konkursu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest PPH Temar Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowice
 2. Konkurs przeznaczony jest dla nabywców Produktów Promocyjnych będących pełnoletnimi osobami fizycznymi mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałymi na terenie Polski, którzy zapoznali się z treścią  niniejszego regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia warunki opisane w punkcie 2.
 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie  województw: ŚLĄSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, OPOLSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO, LUBUSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO, PODKARPACKIEGO, LUBELSKIEGO, ŚWIĘTORZYSKIEGO, ŁÓDZKIEGO, MAZOWIECKIEGO, PODLASKIEGO, POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.)

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
 2. odpowiedzieć na pytanie: „Lubię zdrowy tryb życia, ponieważ….” w komentarzu pod postem konkursu na platformach social media (instagram/klarma_bio i facebook/klarma). Najlepsze komentarze będą wybierane z dwóch platform social media. Uczestnik według swoich preferencji wybiera miejsce komentarza, nie musi zamieszczać komentarza na dwóch platformach.
 3. W komentarzy przy dopowiedzi na pytanie oznaczyć dwie osoby 
 1. Pod uwagę nie będą brane Zgłoszenia wysłane z telefonu komórkowego drogą SMS lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.klarma.pl
 2. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym ciekawej i wyjątkowej propozycji odpowiedzi na pytanie: „Lubię zdrowy tryb życia, ponieważ….”
 3. Termin czasu trwania konkursu: 17.04.2021 roku do 23.04.2021 roku.
 4. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Rozwiązanie zadania konkursowego

– powinno być wynikiem osobistej twórczości uczestnika,

– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora Konkursu lub Produktów Promocyjnych.

 1. Przesłana odpowiedź nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych innych osób.
 2. Do odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz odpowiedź nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana.
 3. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w konkursie Uczestnik przenosi na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania (zadania konkursowego), na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 1. Ponadto Uczestnik bez żadnego wynagrodzenia upoważnia Organizatora  do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.  

III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. Organem dokonującym oceny zadania konkursowego oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą minimum dwaj przedstawiciele organizatora.
 2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszego rozwiązania zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz najciekawsze rozwiązanie zadania konkursowego przy uwzględnieniu kryterium jakości, oryginalności każdego rozwiązania zadania konkursowego.
 3. W kolejnym dniu roboczym, po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu spośród wszystkich zgłoszonych propozycji hasła Organizator wybierze 3 jego zdaniem najlepszych.
 4. Autorzy 3 najlepszych haseł otrzymają nagrodę  w postaci miesięcznego planu żywieniowego u dietetyk Darii Szefer 
 1. Uczestnik konkursu identyfikowany przez numer telefonu, z którego dokonał zgłoszenia lub który został wskazany w zgłoszeniu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 2. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 3. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną na wybranym social media, w ciągu 21 dni po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu w którym Laureat został wyłoniony, na konto  z którego dokonał zwycięskiego Zgłoszenia lub wskazany w zgłoszeniu.
 5. Organizator podejmie trzy próby kontaktu  t z Laureatem  nagrody.
 6. Przez nieudaną próbę kontaktu z Laureatem  rozumie się brak odpowiedzi przez co najmniej 3 dni. 
 7. Podczas korespondencji Laureat powinien wyrazić zgodę na podanie niezbędnych danych w celu wydania nagrody i wykonania obowiązku podatkowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, Pesel
 8. W przypadku, gdy  Zgłoszeń jest mniej niż 3 lub Organizator  uzna, że mniej niż 3 zgłoszenia kwalifikuj asię do nagrodzenia (w szczególności gdy propozycje hasła reklamowego są banalne, zawierają błędy ortograficzne lub stylistyczne, są kopią innych haseł), Organizator ma prawo nie przyznać wszystkich nagród, a nagrody nieprzyznane pozostają własnością Organizatora.

IV. PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. Nagrody wszystkich stopni zostaną wysłane do zwycięzców za pośrednictwem pracownika Organizatora.
 2. Nagrody zostaną przekazane w terminie 21 dni od daty telefonicznego skontaktowania się Laureatem, potwierdzenia jego danych oraz  poinformowania go o przyznaniu Nagrody.
 3. Odbiór nagrody poprzedzi weryfikacja danych na podstawie dokumentów osoby zgłaszającej się po nagrodę. Dane te muszą być tożsame z tymi, które Laureat podał podczas koreposndecji

V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA KONKURSU

 1. Nad  prawidłowością  przebiegu Konkursu oraz wyborem najlepszej odpowiedzi nadzór sprawować będzie Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora.

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym, pod adres: PPH Temar Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowice”, z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Klarma” w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia promocji (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji, a przekazywanie informacji zainteresowanemu nastąpi listem poleconym w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia decyzji.  
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i nazwę konta z którego wysłano komentarz zgłoszeniowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujmy, iż:

a) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Organizator Konkursu PPH Temar Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Tartaczna 34, 40-749 Katowice

b) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z administratorem danych na adres mailowy marketing@temar.pl

c) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

d) Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, w celach rachunkowych i podatkowych a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 litera a), c) i f) RODO;

e) Dane mogą być udostępniane dostawcom usług rachunkowych w celu prawidłowej realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych;

f) Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej;

g) Dane będą przechowywane będą do końca okresu przewidzianego na zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

h) Po upływie okresów wskazanych w punkcie g). dane będą usunięte lub poddane anonimizacji;

i) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

j) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

k) Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawana profilowaniu.

l) Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach lub internecie) o wynikach Konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.klarma.pl
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.
 3. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża  zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

19 listopada 2020 Ekologiczne oznakowanie produktów 28 października 2020 Ser Maasdam bez laktozy (BIO) – pochodzenie, charakterystyka i zastosowanie 26 października 2020 Ser Gouda bez laktozy (BIO) – pochodzenie, charakterystyka i zastosowanie
26 października 2020 Ser Cheddar bez laktozy (BIO) – pochodzenie, charakterystyka, zastosowanie 19 października 2020 Podstawowe wiadomości o produkcji ekologicznych serów. 19 października 2020 Ekologiczny nurt mleka. 19 października 2020 Dlaczego warto kupować produkty BIO?
Facebook Instagram